Bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çoklu ilaç kullanımı: Geriye dönük bir çalışma
Çınar Yenilmez, Gülcan Güleç, Alev Büyükkınacı, Ali Dayı, HülyaTurgut, Yasemin Tekin Uludağ, Sevil Akbaba
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Psikiyatride çoklu ilaç kullanımına (ÇİK) sıkça başvurulduğu ve bunun son dönemlerde giderek arttığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, bir üniversitenin psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda ÇİK sıklığını ve belirlenen tanı gruplarına göre ÇİK düzeyini saptamayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisinde, Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş 201 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Her dosyadan, hastaların son yatıştaki tanısı, taburcu edilirken reçete edilen ilaçlar, yatış süresi, daha önce başka yatışlarının olup olmadığı ve demografik verileri kaydedilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir. Tekrarlayan yatışı olanların son yatışı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dosyaları incelenen 201 hastanın son yatışları değerlendirildiğinde; taburcu edilme sırasında 145 (%72.1) hastada ÇİK saptandı. En çok ÇİK uygulaması (%60) psikotik bozukluklarda iken, hasta başına düşen ilaç sayısı ise 2.2’ydi. ÇİK kentte yaşayanlarda, yatış süresi uzun olanlarda ve daha önceki yatış sayısı fazla olanlarda anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Çalışmamızda oldukça yüksek bulunan ÇİK sıklığı, tedavi protokollerine uyumun beklenilen ölçüde olmadığını göstermektedir. Kanıta dayalı psikiyatrinin gelişmesiyle uygulanan çoklu ilaç kullanımının yarar/zarar oranının belirlenmesi gerekli görünmektedir. Ancak bu şekilde, uygulanan ÇİK’in doğru bir yaklaşım olup olmadığı ve tedavi protokollerinin bu yönde değiştirilip değiştirilmeyeceğiyle ilgili sorular cevaplanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç, yatan hasta, antipsikotik, antidepresan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:43-50
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.