The relationship of self-esteem, impulsivity and temperament in bipolar patients: is it differentially related to gender?
Sermin Kesebir, Ozlem Gungordu, Mecit Caliskan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:126-131
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study was to investigate the relation between self-esteem, impulsivity and temperament, and to investigate whether it is differentially related to gender.

Methods: One hundred consecutive cases who referred to our outpatient clinic for routine control and gave informed consent and who were diagnosed with Bipolar Disorder according to DSM-IV and were in remission period for at least eight week were evaluated. Impulsivity was evaluated with the Barrat Impulsivity Scale, self-esteem was evaluated with the Rosenberg self-esteem scale and affective temperament was evaluated with the Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire.

Results: A moderate inverse relation was found between impulsivity and self-esteem. This relation was stronger in women than men. Impulsivity was found to be moderately related with depressive and anxious temparements and strongly related with cyclothymic and irritable temparements. There was no relation between impulsivity and hyperthymic temperament. A moderate level relation was found between self-esteem and hyperthymic temperament. This relation was stronger in men than women.

Conclusion: Self-esteem, impulsivity and temperament are differentially related to gender in bipolar patients.
Keywords : Bipolar disorder, impulsivity, self-esteem, temperament
İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: Cinsiyete göre farklılaşır mı?
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozuklukta (İUB) benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişkiyi araştırmak, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.

Yöntem: Bu amaçla, polikliniğimize olağan kontrolleri için başvuran ve bilgilendirilmiş onam veren, DSM-IV’e göre İUB-I tanılı ve en az sekiz haftadır iyilik dönemindeki 100 olgu ardışık olarak değerlendirilmiştir. Dürtüsellik Barrat Impulsivity Scale ile, benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile, afektif mizaç TEMPS-A (the Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: İUB tanılı olgularda dürtüsellik ve benlik saygısı arasında ters ve orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Bu ilişki kadın olgularda daha güçlü bir ilişkidir. Dürtüsellik ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında orta derecede, siklotimik ve irritabl mizaç arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır. Dürtüsellik ile hipertimik mizaç arasında ilişki bulunmamıştır. Benlik saygısı ile hipertimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Bu ilişki erkek olgularda daha güçlü bir ilişkidir.

Sonuç: Benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişki, iki uçlu olgularda, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
Anahtar kelimeler : İki uçlu bozukluk, dürtüsellik, benlik saygısı, mizaç
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.