The adaptation of the dimension of identity development scale into Turkish
Ümit Morsünbül, Figen Çok
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:6-14
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: In recent years, studies about identity development have focused on processes in identity development. The aim of this study was to adapt into Turkish the Dimensions of Identity Development Scale which measures processes in identity development into Turkish.

Method: The Dimensions of Identity Development Scale was administered to 602 participants (322 females, 280 males) in total, aged between 18-23. To determine factor structure of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis, and for reliability, internal consistency analysis were performed. Correlations between identity development dimensions and score of the Satisfaction with Life Scale were evaluated for criterion validity testing. To determine identity status cluster analysis was performed.

Results: Results of exploratory (explained variance 57.43%) and confirmatory factor analysis showed that the Dimensions of Identity Development Scale was valid. Correlations between the identity development dimensions and score of the Satisfaction with Life Scale were statistically significant. Internal consistency coefficients (commitment making 0.88, identification with commitment 0.87, exploration in breadth 0.84, exploration in depth 0.78, ruminative exploration 0.79) showed that the Dimensions of Identity Development Scale was reliable. In the cluster analysis, six identity status (achievement, foreclosure, moratorium, diffused diffusion, carefree diffusion, undifferentiated) were found.

Conclusion: The Dimensions of Identity Development Scale is a valid and reliable instrument for the assessment of adolescent’s identity development.
Keywords : Validity, reliability, identity development, dimensions of identity development scale
Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Son yıllarda kimlik gelişimi hakkında yapılan çalışmalar kimlik gelişimindeki süreçlere odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı kimlik gelişimindeki süreçleri ölçen Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamaktır.

Yöntem: Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği, 18-23 yaş arasında bulunan toplam 602 katılımcıya (322 kadın, 280 erkek) uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik için iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliliği için, kimlik gelişimi boyutlarının Yaşam Doyumu Ölçeği puanıyla olan korelasyonlarına bakılmıştır. Kimlik statülerini belirlemek amacıyla da küme analizi yapılmıştır.

Bulgular: Açımlayıcı (açıklanan varyans %57.43), doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Kimlik gelişimi boyutları ile Yaşam Doyumu Ölçeği arasındaki korelasyonlar anlamlı bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları (içsel yatırımda bulunma 0.88, içsel yatırımla özdeşleşme 0.87, seçeneklerin genişlemesine araştırılması 0.84, seçeneklerin derinlemesine araştırılması 0.78, seçeneklerin saplantılı araştırılması 0.79) Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. Küme analizi sonucunda altı kimlik statüsü (başarılı, ipotekli, askıya alınmış, dağılmış dağınık, kaygısız dağınık, farklılaşmamış) bulunmuştur.

Sonuç: Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği, ergenlerin kimlik gelişimini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Anahtar kelimeler : Geçerlilik, güvenilirlik, kimlik gelişimi, kimlik gelişiminin boyutları ölçeği
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.