Relationship of sociodemographic features, clinical symptoms and functioning level among bipolar patients with manic episode and difference between these variables according to gender
Ece Yazla, Leman İnanç, Mustafa Bilici
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:221-229
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: We aimed to investigate the difference in socio-demographic features, clinical symptoms, functioning level and relationship between those variables according to gender among bipolar patients with manic episode.

Methods: One hundred men and 100 women between ages 18 and 65, who met DSM-IV criteria for the last-episode of mania in the course of bipolar disorder and required inpatient treatment were recruited. We excluded those who had comorbid mental disorders or history of alcohol and drug abuse or dependence. Patients were assessed by Socio-demographic Evaluation Questionnaire, Brief Psychiatric Rating Scale, Young Mania Rating Scale, Bipolar Disorder Functioning Questionnaire and List for Evaluating Sleep, Libido and Eating Behaviors.

Results: Marriage rate, presence of triggering life events, scores of subscale evaluating household relations were found significantly higher in women. Competence of working, libido and subscales evaluating sexual functioning, participation to social activities, hobbies and occupation were found significantly higher in men. Libido was decreasing with age in women, while it was stable in men. Age of onset for the disease in men was significantly related with their intellectual functioning subscale scores. Marriage was associated with lower scores of subscales evaluating participation to social activities, daily activities, hobbies and taking initiative, self sufficiency in women and feeling of stigma in men.

Conclusions: As a result of the study, certain gender differences were found in socio-demographic features, clinic symptoms, disease severity and functioning of bipolar patients with manic episode. Those differences may stem from both physiological and cultural factors.
Keywords : Bipolar disorder, gender difference, mania
İki uçlu bozukluk manik dönemdeki hastalarda sosyodemografik özellikler, klinik belirtiler ve işlevsellik seviyesinin birbiriyle ilişkisi ve cinsiyete göre farklılıkları
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, İki Uçlu Bozukluk (İUB) manik dönemdeki hastalarda sosyodemografik özelliklerin, klinik belirtilerin, işlevsellik düzeyinin ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinde cinsiyete göre farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, DSM-IV ölçütlerine göre “İUB son hecme mani” teşhisi konan ve serviste yatmayı gerektirecek şiddette hastalığı bulunan, 18-65 yaş arası 100 kadın ve 100 erkek hasta alındı. İUB’ye eşlik eden herhangi başka bir ruhsal bozukluğu olan ve alkol ya da madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı öyküsü olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastalar, Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği, Uyku-Libido-Yeme Davranışı Listesi ile değerlendirildi.

Bulgular: Kadınlarda evlilik oranı, hastalığın ortaya çıkışını tetikleyen yaşam olayı bulunma oranı ve ev içi ilişkileri değerlendiren alt ölçek puanları, erkeklere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Erkeklerde ise, çalışabilirlik durumu, libido ve cinsel işlevsellik, toplumsal etkinliklere katılım, günlük etkinlikler ve hobiler ile iş işlevselliği alt ölçeklerinin puanları kadınlara göre anlamlı olarak yüksekti. Libidonun kadınlarda yaş ile azaldığı, erkeklerde ise değişmediği saptandı. Erkeklerde hastalığın başlangıç yaşı ile zihinsel işlevsellik arasında ilişki bulundu. Evlilik, kadınlarda toplumsal etkinliklere katılım ile inisiyatif alma ve potansiyelini kullanabilme alt ölçeklerinde, erkeklerde ise damgalanma hissi alt ölçeğinde düşük puanlarla ilişkili bulundu.

Sonuç: İUB manik dönemdeki hastalarda sosyodemografik özellikler, klinik belirtiler, hastalık şiddeti ve işlevsellik alanlarında cinsiyete özgü bazı farklılıklar olduğu saptandı. Bu farklılıkların bir kısmı biyolojik, diğerleri ise kültürel faktörlerden kaynaklanmış olabilir.
Anahtar kelimeler : İki uçlu bozukluk, cinsiyet farkı, mani
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.