Acute dystonia caused by clomipramine: a case report
Sema Baykara, Muhammed Fatih Tabara, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:396-399
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Drug-induced acute dystonia is a movement disorder that occurs most often with neuroleptics, though there are many drugs in its etiology. The exact mechanism of antidepressant-associated extrapyramidal side effects (EPS) is not known. However, hypotheses including inhibition of dopaminergic function in the nigrostriatal pathway, impaired balance between dopaminergic, serotonergic, noradrenergic or cholinergic activity, and serotonergic inhibition of dopaminergic functions in the striatum leading to extrapyramidal side effects have been suggested. The number of cases with acute dystonia during clomipramine use is low. We wish to draw attention to this rare side effect of clomipramine and to contribute to the literature by presenting a case of acute dystonia on the 5th day of clomipramine treatment in a 19-year-old male patient.
Keywords : Antidepressants, clomipramine, dystonia
Klomipraminin neden olduğu akut distoni: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
İlaç kullanımıyla ortaya çıkan akut distoni, etiyolojisinde birçok ilacın olduğu ama en sık nöroleptiklerle ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Antidepresan kullanımı ile ortaya çıkan ekstrapiramidal yan etkilerin oluş mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak, dopaminerjik fonksiyonların nigrostriatal yolakta inhibe edilmesi, dopaminerjik, serotonerjik, noradrenerjik veya kolinerjik aktivite arasındaki dengenin bozulması, striatumda dopaminerjik fonksiyonların serotonin tarafından inhibisyonunun ekstrapiramidal yan etkilere yol açması ileri sürülen hipotezlerdendir. Literatürde klomipramin kullanımı sonrasında akut distoni gelişen vaka sayısı nadirdir. Biz 19 yaşındaki erkek hastamızda klomipramin kullanımının 5. gününde ortaya çıkan akut distoni gelişimi olgusunu sunarak klomipraminin nadir görülen bu yan etkisine dikkat çekmek ve literatüre katkıda bulunmak istedik.
Anahtar kelimeler : Antidepresan, klomipramin, distoni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.