A psychological and social perspective on completed suicides in Western Anatolia, Turkey: a case-control psychological autopsy study
Nalan Kalkan Oguzhanoglu, Tugce Toker Ugurlu, Kemalettin Acar, Figen Atesci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:331-339
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: Aim of this study was an evaluation of the completed suicide rate as well as exploring what associated psychological and social factors might have increased the risk of death from suicide.

Method: The study examines all adult suicide cases in the Province of Denizli that occurred between January 2009 and December 2010. In addition to examining the judicial files, interviews were conducted with the suicide victims’ relatives to elaborate the cases and evaluate the risk factors for suicide. For 19 of 53 suicide victims (35.9%), no interviews were conducted; telephone interviews were carried out with relatives of 27 of the victims (50.9%), and face-to-face interviews were held with relatives of 7 of the subjects (13.2%). Healthy controls were randomly chosen from the registers of 14 Denizli primary healthcare centers. The 31 control individuals were from a similar geographic area and social backgrounds as the case group.

Results: Of the cases, 13.2% (n=7) were female, while 86.8% (n=46) were male. The mean age was 41.57±15.33 years. The total mean age of the control group was 42.84±16.98 years (p=0.725). The results of this study showed that a history of psychiatric disorder, prior suicide attempts, a history of alcohol abuse, stressful life events, and lack of social support/interaction were associated with suicide.

Conclusion: Clinical and psychosocial factors such as a history of psychiatric disorder, unemployment, and financial or relationship problems increase the risk of suicide.
Keywords : Autopsy, psychology, suicide
Türkiye Batı Anadolu’daki tamamlanmış intiharların psikolojik ve sosyal görünümü: Bir vaka kontrol psikolojik otopsi çalışması
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı tamamlanmış intihar oranlarını incelemek ve tamamlanmış intihar riskini artırabilecek ilişkili psikolojik ve sosyal faktörleri araştırmaktır.

Yöntem: Ocak 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında Denizli’deki tüm erişkin intihar vakaları incelendi. Vakaların yakınları ile adli dosya incelemesi sonrasında vakayı detaylandırmak ve intiharla ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek amaçlı görüşme planlandı. Elli üç vakanın %35.9’unun (n=19) yakınları ile görüşme yapılamadı, %50.9’unun (n=27) yakınları ile telefonla görüşüldü, %13.2’sinin (n=7) yakınları ile ise yüz yüze görüşüldü. Sağlıklı kontroller Denizli’deki 14 birinci basamak sağlık merkezi kayıtlarından rasgele seçildi. Otuz bir kontrol grubu bireyi vaka grubu ile benzer çevre ve sosyal kökendendi.

Bulgular: Vakaların %13.2’si (n=7) kadın, %86.8’i (n=46) erkekti. Ortalama yaş 41.57±15.33 yıl olarak bulundu. Kontrol grubunda ortalama yaş ise 42.84±16.98 yıl olarak tespit edildi (p=0.725). Bu çalışmanın sonuçları psikiyatrik hastalık öyküsü, önceki intihar girişimleri, alkol kullanım öyküsü, stresli yaşam olayları, sosyal destek/iletişim yokluğunun intihar ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Sonuç: Klinik ve psikososyal faktörler; psikiyatrik hastalık öyküsü, işsizlik, finansal ve ilişki problemleri intihar riskini artırmaktadır.
Anahtar kelimeler : Otopsi, psikoloji, intihar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.