Adaptation of the short-form of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) to Turkish for the Adolescents
Mehmet Ali Yildiz, Baki Duy
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:194-203
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: The purpose of this study is to adapt short form of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) to Turkish and investigate the validity and reliability of the scale for Turkish adolescents.

Method: The participants in this study were 293 high school students aged between 14 and 19. Among the participants 110 (37.5%) were male, 183 (62.5%) were female and mean age was found to be 15.85 (SS=1.20). Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to evaluate the construct validity of the scale. In order to check criterion validity of Turkish version of the ULS-8 scale, the General Belongingness Scale, and the Life Satisfaction Scale were used. For reliability of Turkish version of the ULS-8, average variance extracted (AVE), composit reliability, Cronbach alpha level and test-retest correlation were computed.

Results: The factor analysis resulted in one factor. Factor loadings of the items varied between 0.31 and 0.71. All of the fit indices indicated a good-fit model for the ULS-8. Criterion-related validity analysis revealed that there were significant relationships between loneliness and the general belongingness (r=-0.71), life satisfaction (r=-0.42). The results also showed that internal consistency coefficients of the factors were highly satisfactory for whole scale ?=0.74. Test-retest reliability scales was found to be (r=0.84, p<0.001) on a sample of 64 high school students in a period of two weeks.

Conclusion: Findings suggested that the Turkish version of the ULS-8 was found a valid and reliable instrument for Turkish adolescents.
Keywords : Adolescence, loneliness, reliability, scale adaptation, validity
UCLA Yalnızlık ölçeği kısa formunun ergenler için Türkçe’ye uyarlanması
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu’nu (ULS-8) ergenler için Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini yaşları 14 ile 19 arasında değişen toplam 293 ergen oluşturmuştur. Katılımcıların 110’u (%37.5) erkek, 183’ü (%62.5) kadındı ve yaş ortalamaları 15.85 olarak bulundu. UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu’nun (UYÖ-KF) yapı geçerliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliği için Genel Aidiyet Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için birleşik güvenirlik, ortalama açıklanan varyans, iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır.

Bulgular: Faktör analizi sonuçları ölçeğin tek boyutlu olduğunu göstermiştir. UYÖ-KF’nin faktör yük değerleri 0.31 ile 0.71 arasında bulunmuştur. UYÖ-KF’nin, bütün uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerliliği için 80 öğrenci üzerinde yapılan analizlerde yalnızlık ile genel aidiyet ve (r=-0.71) ve yalnızlık ile yaşam doyumu (r=-0.42) arasında, anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ?=0.74 olarak bulunmuştur. UYÖ-KF’nin, 64 lise öğrencisi ile iki hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirliği r=0.84 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular, UYÖ-KF’nin, ülkemizdeki ergenlerde kullanmak için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler : Ergenlik, yalnızlık, güvenirlik, ölçek uyarlama, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.